Sünnetin Delil Oluşu İle İlgili Ayetler

Sünnetin delil oluşu ile ilgili İmam Şafii’nin (rahmetullahi aleyh) er-Risale isimli eserinde belirttiğine ve Beyhaki’nin de el-Medhal’inde ondan naklettiğine göre şöyle demiştir:

Allah Teâlâ İslam dininde, farz kıldığı hususlarda ve kitabı Kuranı Kerim’de Resulullah’a ﷺ çok önemli bir mevki vermiştir. Cenabı Hak, ona itaat etmeyi farz kılıp isyan etmeyi haram kılarak peygamberi dinin önemli unsuru haline getirmiştir.

Kendisine iman ile Allah Resûlü’ne iman etmeyi birlikte birbirinden ayrılmaz biçimde yan yana getirerek onun üstünlüğünü açıkça ortaya koşmuştur: Allah Teala sünnetin delili olarak şöyle buyurmaktadır:

Şu halde Allah’a ve peygamberlerine iman edin.

Nisa Suresi 171. Ayet

Doğrusu müminler, ancak Allah’a ve Resûlü’ne gönülden inanmış kimselerdir.

(Nur 24. Ayet)

Allah Teala burada, dine girişin başlangıcı olan ve diğer hususların hepsinin daha sonra ona tabi olarak yapıldığı imanın tam ve geçerli olmasını açıklarken, bunu kendisine iman ile birlikte peygamberine de iman edilmesi şartına bağlamıştır.

İmam Şafiye Göre Sünnetin Delil Oluşu

İmam Şafi şöyle der: İşte böylece Allah Teala, kendisinin indirdiği vahye ve resulünün ortaya koyduğu sünnetlere uyulmasını da farz kılmıştır. Nitekim bu anlamda yüce kitabında şöyle buyurmuştur:

Hakikaten Allah içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan (kötülüklerden ve inkardan) kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle müminlere büyük bir lutufta bulunmuştur. Oysa daha önce onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.

Ali İmran Suresi 164. Ayet

Bunun dışında daha pek çok ayeti kerimede kitap ile hikmet bir arada geçer. İmam şafii (rahmetullahi aleyh) der ki: Allah Teala bu ayetlerde “kitap” tan söz etmiştir, bu Kuran’ı Kerim’dir. Yanında da “hikmet” saymıştır.

Benim, güvenilir ve sağlıklı Kur’an ilmine sahip kimselerden işittiğime göre Kuranı Kerim’de geçen “hikmet” kelimesi ile kastedilen Peygamber Efendimizin ﷺ sünnetidir.

Sünnetin delil oluşu hakkında daha fazla bilgi almak için sünnetin dindeki yeri ve önemi adlı makaleyi okuyabilirsiniz.

Bir Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir