Kategoriler

Peygamberimizin Kıyamet Alametleri İle İlgili Hadisleri Nelerdir?

Peygamberimizin kıyamet alametleri ile ilgili hadisleri hak olup gerçekleşecekleri konusunda en ufak bir şüphe yoktur. Kıyamet alametleri maddeler halinde şöyledir:

  • Güneşin olağanüstü biçiminde batıdan doğması,
  • Mehdi’nin zuhuru,
  • Hz. İsa’nın yeryüzüne inmesi,
  • Deccalin zuhuru,
  • Ye’cûc ve Me’cûc’ün zuhuru,
  • Dabbetül arzın çıkması,
  • Gökyüzünden çıkıp bütün her yeri saran bir duman zuhur etmesi ve insanlara zor anlar yaşatması,
  • Yemen’in Aden şehrinden zuhur edecek ateş.

Yukarıda ki maddelerde saydığımız olayların hepsi haktır. Öyle ki insanlar yaşadıkları ıstırap ve sıkıntıdan dolayı, şöyle diyecekler:

رَبَّـنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ

Rabbimiz! Bizden artık azabı kaldır çünkü biz artık inanıyoruz!

Duhan Suresi 12. Ayet

Bir cemaat cehaletleri nedeniyle Hint halkından mehdi olduğunu iddia eden bir kimseyi gerçek mehdi sanmışlardır. Bunlar Hindistan’ın Dekken şehrinde kurulmuş sapık Mehdeviyye fırkası mensuplarıdır. Onların iddiasına göre mehdi ölmüş ve bu alemden göçmüştür. Bu cemaat mehdinin kabrinin Ferehte olduğunu iddia ediyor.

Halbuki konuyla ilgili meşhur ve hatta mütevatir derecesine varan sahih hadisler bu kimseleri yalanlamaktadır. Bu hadislerde sevgili Peygamberimiz mehdinin alametlerini açıklamıştır. Söz konusu alametler iddia edilen kimsede bulunmamaktadır.

Mesela mehdiyle ilgili hadislerde mehdinin başının üstünde bir bulut parçasının dolaşacağı ve buluttan bir meleğin, “Bu kimse mehdidir, kendisine tabi olun!” diye sesleneceği bildirilmektedir. (Taberânî, Müsnedü’ş-Şâmiyyîn, 2/71)

Bir başka peygamberimizin kıyamet alametleri ile ilgili hadisleri şöyledir:

Tarihte dört kişi yeryüzünün bütününde hükümran olmuştur. Bunlardan ikisi mümin diğer ikisi kâfirdir. Zülkarneyn ve Süleyman mümin olanları, Nemrud ve Buhtunnasr da kafir olanlarıdır. Benim Ehli beytimden beşinci biri daha (mehdi) yeryüzünün tamamında hükümran olacaktır.

Hadisi Şerif (İbn Hacer, Fethul Bârî, 6/285; Nevevî, Tehzibü’l Esmâ, s. 224)

Bir başka kıyamet alametleri ile ilgili sahih hadisler şöyledir:

Dünyanın sonu gelmeden önce Allah Teâlâ benim Ehli beytimden birini gönderecektir. İsmi benim ismime, babasının ismi babamın ismine uyacaktır. Bu şahıs, zulüm ve kötülükle dolu olan yeryüzünü adalet ve güzellikle dolduracaktır.

Hadisi şerif (Ebû Davud, nr. 4282; Hakim, el-Müstedrek, nr. 8434; Taberânî, el Mu’cemü’l Evsat, nr. 1233)

Bir diğer hadisi şerif ise şöyle bildirilmiştir:

Ashâbı Kehf mehdinin yardımcıları olacaktır.

Hadisi Şerif (İbn Hacer, Fethu’l Bârî, 6/503; 11/183; Süyûtî, ed-Dürrü’l Mensûr, 6/345)

Mehdinin ortaya çıktığı dönemde Hz. İsa (a.s) yeryüzüne inecektir. Mehdi, deccale karşı savaşmak ve onu öldürmek içi Hz. İsa (a.s) ile birlikte hareket edecektir.

Onun hüküm sürdüğü dönemde astronomik hesapların tersine olağanüstü biçimde ramazan ayının on dördüncü günü güneş tutulması ve yine bu ayın ilk günü ay tutulması olacaktır.

Şu halde insaf etmeli! Hiç mehdi olduğu iddia edilen ve şuan ölmüş olan bu şahısta söz konusu alametler görülmüş müdür? Mehdinin Peygamberimizin haber verdiği üzere bunlardan başka daha birçok alameti bulunmaktadır.

Şeyh İbn Hacer el Heytemi bu konuda bir risale kalem almış ve beklenen mehdinin 200 kadar alametini açıklamıştır. Mehdi konusu bu kadar açık olmasına rağmen bu cemaatin böyle sapıklıkla ısrar etmesi cehaletin son kertesinden başka bir şey değildir.

Allah kendilerini doğru yola iletsin!

Bunun dışında kıyamet alametleri ile ilgili hadisler şöyledir:

İsrailoğulları yetmiş iki fırkaya bölündüler. Bunlardan biri dışında diğerlerinin hepsi cehenneme girecektir. Benim ümmetim de yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunların da biri dışında hepsi cehenneme girecektir.

Bunun üzerine sahabei kiram,

Ya Resûlallah! Kurtuluşa eren bu fırka hangisidir, diye sormuş, Peygamberimiz onlara şöyle cevap vermişti:

Onlar benim ve ashabımın yolunu takip edenlerdir.

Hadisi Şerif (Tirmizi, nr. 2641; İbn Mâce, nr. 3992; Ahmed b. Hanbel, el Müsned, 3/145; 4/102)

İşte Peygamber Efendimiz ﷺ tarafından kurtuluşa ereceği bildirilen fırka Ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Zira Resûli Ekrem ve sahabe i kiramın yolunu onlar takip etmektedir.

Ey Allahım! Bizleri Ehli sünnet ve cemaat yolunda sabit kıl, onların zümresine mensup olduğumuz halde canımızı al ve bizi onlarla birlikte haşret.

Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver, kuşkusuz sen çok bağış yapansın.

Alim İmran suresi 8. ayet

Kıyametin alametleri konusu Akaid ilmi içerisinde olup ehli sünnet inancı adlı yazımızda bu ilim hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını bu makalede bulamadıysanız, anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.