Kategoriler

Kuran ve Sünnet Bütünlüğü İle İlgili Hadisler & Ayetler

Buhari ve Müslim, Ya’lâ b. Ümeyye’den kuran ve sünnet bütünlüğü ile ilgili hadisler şöyle rivayet eder: ” Ben Ömer b. Hattab’a (r.a) şöyle dedim:

Allah Teala, ‘Kafirlerin size kötülük etmelerinden endişe ederseniz, namazı kısaltmanız da size bir günah yoktur’ buyurmaktadır.

Nisa Suresi 101. Ayet

Oysa şimdi insanlar güvendedir (öyleyse seferde neden namazları kısaltıyorlar)?

Bunun üzerine Ömer (r.a) şöyle dedi:

Senin şaştığın bu duruma bende şaşmıştım. Bu yüzden bu konuyu Peygamber Efendimize ﷺ sordum. Efendimizde ﷺ şöyle buyurdu:

Bu Allah Teala’nın sizlere bir ikramıdır, siz de O’nın ikramını kabul edin!

Şafiî, el-Müsned, s. 24, 48;

Alimler bu hususla ilgili olarak şöyle demişlerdir: Sahabe i kiram, ayeti kerimeden, yolculuk sırasında korkma hali bulunmadığı takdirde kısaltmayacağını anlamışlardı.

Peygamber Efendimiz ﷺ onlara her iki halde de (korku ve güven halinde) yolculukta namazın kısaltılabilmesinin bir ruhsat olduğunu bildirdi.

Namazların yolculukta kısaltılması Şafi mezhebine göre ruhsat, Hanefi mezhebine göre azimet kabul edilmiştir.

Beyhaki, Ümeyye b. Abdullah b. Halid’den şöyle rivayet eder:

“Ümeyye, Abullah b. Ömer’e (r.a) dedi ki:

Biz, yolculuk dışında ve korku halinde namazın nasıl kılınacağını Kur’an ı Kerimde buluyoruz. Fakat yolculukta namazın nasıl kılınacağını Kur’anda bulamıyoruz!

Bu sözler üzerinde İbn Ömer r.a. şöyde dedi:

Ey kardeşimin oğlu! Bizler hiç bir şey bilmiyorduk, Allah Teâlâ bize Hz. Muhammed’i ﷺ gönderdi. Artık biz, Resulullah’ın nasıl yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz! (Malik, el Muvatta, 1/145-146;)

Kuran ve Sünnet Bütünlüğü Nesih

Bryhaki, İbn Ömer’den (r.a) Resul-i Ekrem’in ﷺ şöyle buyurduğunu rivayet eder:

Benim hadislerimin bir kısmı diğer bir kısmını nesheder, tıpkı Kur’an’ın bazı ayetlerinin bazı ayetlerine nesh ettiği gibi!

Dârekutni, es-Sünen, 5/255;

Yine Beyhaki, Zübeyr b. Avvam’dan (r.a) rivayet ettiğine göre demiştir ki:

“Hz. Peygamber ﷺ bir söz söyler, sonra bir süre bekler, daha sonra başka bir söz söyleyerek önceki sözünü nesh ederdi. Tıpkı Kuran’da ki bazı ayetlerin diğer bazı ayetleri nesh ettiği gibi. (Taberi, Thzibül Asar, s. 437)

Kuran ve Sünneti Öğrenmek

Kuran ve sünnet bütünlüğü konusu anlattıktan sonra bunları öğrenmek hakkında da biraz konuşalım.

Beyhaki, Ebu’l Bahteri’den şunu nakleder:

“Ali b. Ebû Talib’e (r.a) geldik, ona,

Bize Resulullah’ın ﷺ ashabı hakkında bilgi ver, dedik. Bize,

Hangisi hakkında bilgi vereyim, diye sordu. Biz de,

Abdullah b. Mesud (r.a) hakkında bilgi ver, dedik. O da şöyle dedi:

O, Kuran ve sünneti öğrendi ve onlarla yetindi, onlar da kendisine ilim olarak yetti.

Beyhaki İbn Abbas’tan (r.a) Resulullah’ın ﷺ şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

Bir konuda size Allah’ın kitabından her ne bildirilirse onunla amel etmek gerekir. Hiç kimse onu terketmek mazur sayılmaz. O hususta Allah’ın kitabında bir hüküm yoksa, benim uygulamış olduğum sünnete göre hareket edilir. Şayet benim sünnetimde de yoksa ashabımın görüşüne göre hareket edilir. Benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Onlardan hangisine uyarsanız hidayet üzere olursunuz. Ashabımın ihtilafı da sizin için rahmettir.

Hadisi Şerif (Beyhaki, el Medhal, s. 162)

Konu hakkında daha fazla kaynak bilgilere ulaşmak için sünnetin dindeki yeri ve önemi adlı rehberimizi okuyabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını bu makalede bulamadıysanız, anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağım. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.