Kategoriler

Allah Dostları İle İlgili Hadisler: 23 Hadis Kaynaklarıyla

Bu yazımızda Peygamber Efendimizin ﷺ saadetli dilinden Allah dostları ile ilgili hadisler paylaşacağız. Yazımızda toplam 23 hadisi şerif ve birçok Allah dostları ile ilgili sözler bulunmaktadır.

Her hadisi şerifin altına numarasını yazdık. Sonra yazınının sonunda da ilgili sayının kaynağını belirttik. İnşallah faydalı olur.

Veliler Allah’ın seçkin dostlarıdır. Bu konuda Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurmaktadır:

Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Her kim benim veli kullarımdan birisine düşmanlık ederse, muhakkak ben ona harp açar dostumun intikamını alırım.

Bir kulum, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevgili bir şeyle bana yaklaşmamıştır. Kulum bana nafile ibadetleriyle durmadan yaklaşır, nihayet onu severim.

Bir kerede onu sevdim mi artık ben o kulumun (özel ihsan edeceğim nur ile) işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum

Benden her hangi bir şey isterse onu verir, bana sığınırsa muhakkak onu himaye ederim.1

İmam Tabarani’nin rivayeti olan hadisi şerif ise şöyle başlar.

Kim benim velilerimden birisini hafife alırsa, bana düşman olarak karşıma çıkmış olur.

Allah dostları ile ilgili hadisler 2

Bu kudsi hadis Allah dostlarını en güzel şekilde anlatan bir hadistir. Allah dostlarının özellikleri onlara verilen bütün özellik ve güzellikler bu hadiste özetlenmiştir.

Hadisi biraz düşünerek okursak şu önemli neticeleri elde edebiliriz:

 • Veliler, hususiyetle mürşidi kamil ilahi koruma altındadır. Onlara eziyet etmek Allah’ı Teala üzer.
 • Velilere sataşan kimse, Allah’ın gazabına uğrar.
 • Kamil imandan sonra herkes için en önemli amel, farzları yerine getirmektir. İlahi emir, hüküm ve edeplere dikkat etmeyen kimse veli olamaz.
 • Farzlardan sonra nafileler, kulun ilahi huzura yakınlığını ve derecesini artırır.
 • Allah Teala sevdiği kuluna diğer kullardan ayrı hususiyetler ve hasletler verir. Başkalarının göremediği hikmet ve tecellileri o görür. İşitemediğini de o işitir. Güç yetiremediğini de o güç yetirir. Çünkü ona ayrı bir nur ve yetki verilmiştir.
 • Veliler naz makamındadır. Duaları kabul edilir, istekleri verilir. Ancak arifler Allah’tan sadece Onun affını ve rızasını isterler. Nefislerini Allah’ın iradesine tabi ederler. Değersiz ve gereksiz şeyler için dua etmeler.
 • Allah’ın Teala bu şekilde sevdiği ve övdüğü bir kimseyi “Ben Allah’a iman ettim, ben Rabbimi severim” diyen her müminin sevmesi ve saygı göstermesi vacip, ona yanaşıp nurani atmosferine girerek istifade etmesi lazımdır. Sevgiliye ait şeyleri sevmeyen kimse, sevgisinde yalancıdır. Yalan sevgi ise, dilde bir ağırlık, gönülde bir sancıdır.

Veliler Her Devirde Bulunur Hadisi Şerif

Veliler, her devirde bulunup Kıyamete kadar dini ihya ederler. Bu konuda Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurmuştur:

Ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar Allah’ın emrini ayakta tutmaya devam ederler. Onları terk edenler ve kendilerine karşı çıkanlar onlara zarar bir zarar veremez.

Bu durum, Allah’ın kıyamet emri gelinceye kadar devam eder. Onlar insanlara devamlı üstün gelirler.

3

Şüphesiz Allah Teala bu ümmet için her yüz senenin başında onlara dinlerini yenileyecek (kalpleri şirk, nifak ve gafletten, halleri bidart ve masiyetten temizleyip kulları Allah’a sevkedecek) kimseler gönderir.)

4

Her devirde ilahi emirleri ayakta tutacak ve dini yayacak bu kimseleri Hz. Ali (r.a) şöyle tanıtmıştır:

“Yeryüzü, kıyamete kadar Allah’ın Teala dinini ayakta tutacak, ayetlerini ibtalden koruyacak kimselerden boş kalmaz. Onlar, insanlar içinde adedi çok az, fakat Allah katında kıymetleri çok yüksek kimselerdir.” (Serrac, el-Luma’, 458; Mekki, Kutül Kulub, 1, 134.)

İmam Kuşeyri (k.s) şöyle diyor:

“İslam dini devam ettiği müddetçe, her devirde, sufi taifesinden ilmi ile amil, hali ile kamil, zamanının ulema ve ümerasının kendisine boyun eğeceği bir mürşit muhakkak bulunur. (Kuşeyri, Risal, 2, 732)

Alimler Peygamberlerin Varisleridir Hadisi Sahih Mi?

Alimler Peygamber Efendimizin ﷺ varisi ve halifeleridir. Muhammedi nuru yayar, sünneti ihya, kulları ıslah ederler. Onlara hürmet, Allah ve Peygamberine hürmet olur. Bu konuda Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurur:

Alimler peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz peygamberler, altın ve gümüş cinsi maddi şeylerden miras bırakmazlar.

Onlar sadece ilim bıraktılar. Kim o ilmi alır ve hakkı ile amel edip yayarsa, (dünya ve Ahirette) büyük bir nasip ve derece elde etmiş olur

5

Allame İbnu Hacer (rah.) varis kimdir, sorusuna kısaca şu cevabı verir:

“Varis, varis olduğu kimsenin makamını ayakta tutan zattır. Dolayısı ile bu makamı temsil etme ve kendisine itaat edilme yönüyle onunla aynı hükümdedir. (İbnu Hacer, Fethul Bari, 1, 216 – Beyrut, 1993)

Peygamber Efendimiz ﷺ şöyle buyurur:

Alimlere ikram ve hürmet ediniz. Onlar peygamberlerin varisleridir. Kim onlara ikram ve hürmette bulunursa Allah ve Rasulüne hürmette bulunmuş olur.

6

Peygamber Efendimiz ﷺ “Allah halifelerime rahmet etsin!” diye dua etti. Ashab, “Halifeleriniz kimlerdir. ey Allah’ın Rasulü” diye sordu. Peygamber Efendimiz ﷺ şu cevabı verdi:

Onlar sünnetimi ihya eden ve onu Allah’ın kullarına öğretenlerdir.

7

Hz. Ebu’d Derda (r.a) Hz. Peygamberden ﷺ sonra bu ümmetin yükünü çeken ulu zatları şöyle tanıtır:

“Allah’ın öyle kulları vardır ki kendi zamanlarında arzın manevi direkleri olan peygamberlere halife olmuşlardır.

Peygamberlik kesilince Allah Teala Ümmeti Muhammed içinden abdal denilen velilerden bir gurubu peygamberlerin yoluna koydu.

Onlar ne çok namaz kılarak, ne çok oruç tutarak, ne de çok tesbih çekerek insanların önüne geçtiler. Fakat onları öne geçiren husus, güzel ahlak, verada sadakat, güzel niyet, bütün Müslümanlar için sahip oldukları gönül selameti ve Allah için nasihat gibi güzel ahlaklarıdır.” (Hakim et Tirmizi, Nevadirul Usul, 1, 165. Suyuti, el Haberu’d Dal (El Havi içinde) 2, 465, Zebidi, İthafu’s Sade )

Veliler Hz. Peygamberin Alidirler Hadisi Şerifi

Peygamber Efendimizin ﷺ ailesinden sayılmışlardır. Onlar bu şerefli yakınlığa takvaları ile ulaşmışlardır. İman ve takva bağı nesep bağından daha kuvvetlidir ve daha geçerlidir. Bu konuda Efendimiz ﷺ buyurur:

Bütün muttakiler, Muhammed’in alidir.

8

Ehli beytimden bazıları kendilerinin bana insanların en sevgilisi olduğunu düşünüyorlar. Halbuki durum öyle değildir. Şüphesiz benim içinizde ki dostlarım, muttaiklerdir. Onlar, (neseb ve yer olarak) kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, değişmez.

9

Allah dostu demek günah mı, diye bazı sorular dolaşıyor ehli bidatin ağzında. Buraya kadar anlattıklarımıza ve özellikle bu son hadise de bakıldığında böyle bir soru sormanın ne kadar saçma olduğunu anlayabiliyoruz

Peygamber Efendimiz ﷺ Muaz b. Cebel’i Yemen’e gönderirken, onu uğurlamaya çıktı. Kendisine bazı tavsiyelerde bulundu. Muaz (r.a) binek, Peygamber Efendimiz ﷺ ise yerde yaya yürüyordu.

Uğurlama yerine geldiklerinde Efendimiz ﷺ ” Ey muaz! Belki bu seneden sonra benimle burada karşılaşıp görüşemeyeceksin!” buyurdur.

Efendimizin ﷺ ayrılığından ve bu işaret yollu vefat haberinden dolayı Muaz (r.a) ağladı. Sonra Efendimiz ﷺ geri dönüp, Medinelilere yönelerek şöyle buyurdu:

Benim için insanların en evlası, en yakını kim olursa olsun, nerde bulunursa bulunsun, muttaki olanlardır”

10

Veliler Allah’ın Teala Delili ve Şahidirler Hadisi Şerifi

Veliler Allahîn Teala seçilmiş kullarıdır. Allah onlarla kalpleri aydınlatır, insanlığa yol gösterir. Fitneler onlara bulaşamaz. Onlar ilahi bir huzur ve afiyet içinde yaşarlar. Bu konuda Efendimiz ﷺ şöyle buyurmaktadır:

Alimlerin yer yüzündeki misali, gökyüzünde ki yıldızlar gibidir. O yıldızlarla kara ve deniz yolculuğunda karanlıklarda yol bulunduğu gibi (alimlerle de küfür, gaflet ve günah karanlıkları içinde) Allah’a yol bulunur. Yıldızlar yok olduğu (kaybolduğu) zaman yolcuların sapması yakındır.

11

Allah’ın Teala kulları içinden seçmiş olduğu bir takım kimseler vardır ki, Allah onları (fitne ve zulmetlerden uzak tutar) afiyet içinde yaşatır, afiyet içinde öldürür, afiyet (ve iman selameti) ile cennete götürür. Dünyada onların üzerine gece karanlığı gibi fitneler gelir, fakat onlar bunlardan selamette kalırlar.

12

Allah Kimlere Nur Verir Hadisi Şerif

Allah nurunu kimlere verir sorusu da bir merak konusudur. Bu sorunun cevabı elbette hiç şüphesiz alimler, veliler ve Allah dostlarıdır. Çünkü onların nazarları şifa, sözleri deva, meclisleri baştan sona safadır. Bu konuda Hz. Peygamber ﷺ şöyle buyurur:

Kamil müminin ferasetinden sakının, Şüphesiz o, Allah’ın nuru ile bakar.

13

Hz. Lokman (a.s) oğluna Allah dostlarıyla ilgili sözler çatısı altında şöyle demiştir:

“Oğlum! Allah’a yönelmiş alimlerle beraber otur, onların meclislerinden ayrılma. Şüphesiz Allah, gökten indirdiği yağmurla kuru toprağı canlandırdığı gibi, nur sahibi alimlerden çıkan hikmetle de ölü kalpleri diriltir.” (İbnu Abdil Berr, Beyani’l İlim, 1, 106)

Velilerin Kalpleri Takva ve Feyiz Kaynağıdır Hadisi Şerifi

İlahi aşk deryasıdır. Allah için onlara gidenler o deryadan sevgi ve feyiz alırlar. Bu konuda Efendimiz ﷺ şöyle buyurur:

Her şeyin bir madeni vardır, takvanın madeni de ariflerin kalpleridir

14

Allah’ın Teala yeryüzünde yaşanlar içinde (feyiz ve nur) kapları vardır. Rabbinizin kapları, salih kullarının kalpleridir. Bu kalplerin Ona en sevgili olanları da en yumuşak ve ince olanlarıdır.

15

Veliler zikrin anahtarıdır Allah’ı hatırlatır

Onlarda ki ilahi heybeti, Rabbani edebi, üzerilerinde ki huşu ve hayayı, sekinet ve takvayı gören sadık müminler Allah’ı Teala hatırlatır. Velilerin kalplerinde yerleşen zikrin nuru, gözlerinden dışarı yansır.

Bu nurlu nazarlarıyla teveccüh ettikleri kimsede ilahi bir aşk ve anlayış oluşur. Efendimiz ﷺ şöyle buyurmaktadır:

Sizin en hayırlılarınız, görüldüklerinde Allah’ı hatırlatan kimselerdir.

16

İnsanları bazıları zikrullahın anahtarlarıdır. Görüldüklerinde Allah’ı hatırlatır.

Allah dostları ile ilgili hadisler 17

Hz. Peygambere, ﷺ “Ey Allah’ın Resulü! Allah’ın velileri kimlerdir diye sorulduğunda şu cevabı vermiştir:

Görüldüklerinde Allah’ı hatırlatan kimselerdir.

18

Allah Teala buyurur ki: Şüphesiz kullarım içinde benim velilerim ve halk içinden seçtiğim dostlarım öyle kimselerdir ki, zatım zikredilince onlar hatırlanır, onlar hatırlanınca da ben zikrolunurum.

19

Sizin hayırlılarınız, görülmesi size Allah’ı hatırlatan, konuşması ilminize bereket katan ve ameli ahirete rağbetinizi artıran kimselerdir.

20

İşte Allah dostları nasıl anlaşılır merak edenler bu iki hadisi dikkatlice okusun. Kısaca Allah’ı hatırlatan kimsenin Allah’ın dostu olduğunu söyleyebiliriz.

Velilerin her şeyi Allah içindir

Veliler, bütün işlerini Allah için yaparlar. Allah için severler. Allah için kızarlar. Nefisleri ve dünya adına bir hesapları, ilahi rızanın dışında gizli de olsa, başka bir hedefleri yoktur. Bu konuda Efendimiz ﷺ şöyle buyurmaktadır:

Bir kul, Allah için sevip Allah için buğzetmedikçe imanın hakikatine ulaşamaz. Allah’ın Teala rızası için sevip, Onun rızası için kızdığında Allah’ın dostluğunu haketmiş olur.

Allah Teala şöyle buyurmaktadır: Kullarım içinde benim sevdiklerim: ben zikredilince hatırlananlar ve onların anılmasıyla da benim zikredildiğim kimselerdir.

21

Kim Allah için sever, Allah için kızar, Allah için verir ve Allah için menederse, imanı kamâle ermiş olur.

22

Amellerin en faziletlisi, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir.

23

Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka dini sorular varsa buraya tıklayarak nasıl sorabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Hadislerin Kaynakları

 1. Buhari, Rikak, 38; İbnu Mace, Fiten. 16; İbnu Ebi-d Dünya, Kitabu’l Evliya, No: 1; Beğavi, Şerhus Sünne,1, 142. Beyhaki, Kitabüz zühd, had. no: 696
 2. Tabarani, El Mucemul Kebir, No. 7880
 3. Buhari, İtisam, 10; Müslim, İmaret, 23; Tirmizi Fiten, 27, İbnu Mace, Mukaddime, 9; Ahmed, müsned, 5, 34, 269, 278.
 4. Ebu Davud, Hilyetül Evliya, 1, 7; Suyuti, el Camiu’s Sağir, No: 7327.
 5. Ebu Davud, İlim, 1; Tirmizi, İlim 19; İbnu Mace, Mukaddime, 17; Darimi, Mukaddime, 32.
 6. Hatib, Tarih, 4, 438; Suyuti, el Cami’u-s Sağir, No: 1428.
 7. Ebu Nuaym, Ahbaru Isfahan, 1, 81; Tabarani, el Evsat, No: 5842,; Heysemi, Mecmau’z Zevahid, 1, 126.
 8. Taberani, el-Mucemus Sağir, no: 318, el Evsat, 4, 204. (No: 3356), Heysemi, Mecmauz Zevahid, X, 269.
 9. Taberani, el Mucemus Sağir, No: 318. Ayrıca bkz. Buhari, Edepül Müfred, No: 896; Beyhaki, Kitabuz Zühd, No: 882.
 10. Ahmed, Müsned, 5, 235; Ali el Muttaki, Kenz, 3, 91.
 11. Ahmed, Müsned, 3, 157.
 12. Ebu Nuaym, Hilye, 1, 6; İbnu Ebi’d-Dünya, Kitabül Evliya, No: 4; Heysemi, Mecmauz Zevaid, X, 265-266.
 13. Tirmizi, Tefsir, 16; Tabarani, el Kebir, No: 7496; Heysemi, Mecmauz Zevaid, X, 267; Elbani, ed-Daife, No: 1821.
 14. Taberani El-Mucemul Kebir, XII, 234, Suyuti, el Camius Sağir, No: 3720; Heysemi, Mecmauz Zevaid, X, 268.
 15. Ebu Nuaym, Hilye, VI, 97, Abdullah b. Ahmed, Zevaidüz Zühd, 153; Suyuti, El Camius Sağir, No: 2375; Elbani, Sahiha, No: 1691.
 16. Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya, 1, 6; Beyhaki, Şuabu’l İman,No: 11108; İbnu Eb’id Dünya, Kitabül Evliya.
 17. İbnu Mubarek, Kitabuz Zühd, No: 217-218; İbnu Ebi’d Dünya, Kitabul Evliya, 48; İbnu Mace, Zühd, No: 4119; Suyuti, ed Dürrül Mensur, IV, 370-371.
 18. İbnu Mübarek, Kitabuz Zühd, No: 217-218; İbnu Ebid Dünya, Kitabul Evliya, 48, İbnu Mace, Zühd, No: 4119; Suyuti, ed Durrul Mensur, IV, 370-371.
 19. Ebu Nuaym, Hilye, 1, 6; Ahmed, Müsned, VI, 459.
 20. Ebu Ya’la, Müsned, IV, 326; Hkim et Tirmizi, Nevdirul Usul, I, 303; Heysemi, Mecmauz Zevaid, X, 226.
 21. Ahmed, Müsned, 3, 430; İbnu Ebid Düdnya, Kitabul Evliya, 41; Suyuti, ed Dürrül Mensur, 4, 371.
 22. Ebu Davud, Sünnet, 15
 23. Ebu Davud, Sünnet, 3.

Son Güncelleme Tarihi

Bu makale size yardımcı oldu mu?

Aradığınız sorunun cevabını burada bulamadıysanız veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa alttaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz. En kısa zamanda cevaplamaya çalışacağız. Eğer makaledeki bilgiler size yardımcı olduysa teşekkürlerinizi, duygu ve düşüncelerinizi paylaşarak destek olabilirsiniz.